1617875052 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 29 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2564  นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม ได้มอบหมายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม และโรงเรียนบ้านหมูม้น โดยมีกิจกรรมดังนี้ ลงนามถวายพระพรออนไลน์, จัดนิทรรศการ, คัดลายมือบทพระราชนิพนธ์, อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ และพระราชประวัติ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน QR Code