1544515355 เข้าชม : 253 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

น.ส.พัชราภรณ์ ศรีประไหม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม ได้รับมอบหมายจากนายเจริญ แสนวิเศษ  ผอ.กศน.อำเภอนาทม  ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องสมุดในยุกต์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานบริการห้องสมุดประชาชน ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม