1615968057 เข้าชม : 49 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม  มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอนาทม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดคลองถม อบต. ดอนเตย   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมฝึกอาชีพการทำตุง/ทุง ฯลฯ